Евнух

Като си женен – жените те приемат за евнух.